ARCHline.XP 2019 - energetické hodnocení budov

Tepelně technické posouzení a štítek obálky budovy je nedílnou součástí každé projektové dokumentace. Energetické hodnocení budovy využijeme při zpracování dotačního programu Nová zelená úsporám a při tvorbě Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), kterým bude nutno stavebnímu úřadu od 1.1.2020 doložit, že nová budova splňuje požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. S výpočtem energetické náročnosti se tedy setkáme u každé nové budovy již ve fázi studie.
U všech případů však platí důsledné dodržení platných ČSN norem a to nejen pro výpočet samotný, ale také pro získání dat z BIM modelu - a v tom je právě ARCHline.XP 2019 jedinečný.

PŘIŘAZENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ ENTITÁM MODELU BIM
Tepelně technické vlastnosti jsou přiřazeny entitám modelu BIM, čímž přispívají k rozšíření poskytovaných informací a zpřístupňují je všem analytickým aplikacím. Pokud například dojde k úpravě vlastností (např. změna materiálu) a/nebo geometrických charakteristik (např. tloušťky stěny), bude model BIM správně aktualizován.

SLOŽITÉ GEOMETRIE
Stanovení prostor a zón je analyticky přesné, a to bez ohledu na geometrickou složitost obvodových prvků (boční stěny, stropy nebo střechy, podlahy, schodiště, ...). Typickými příklady jsou podkroví nebo podkroví se světlíky a vikýři.ARCHLine.XP poskytuje pro tvorbu BIM modelu specifické nástroje:
- zaměření stávajícího stavu budovy a vytvoření stavební dokumentace
- zateplování fasád, fáze návrhu, varianty návrhu
- vedle běžných stavebních prvků a konstrukcí poskytuje také rámové konstrukce, projektování dřevostaveb
- podklady pro tvorbu BIM modelu mohou být v PDF, DXF, DWG ..., případně i naskenované obrázky původní dokumentace
- BIM model pro energetické hodnocení je možné převzít i jiných BIM programů (ArchiCAD, Revit ...)

a funkce nezbytné pro energetické hodnocení budov:
- materiály obsahující tepelně technické parametry
- výpočet součinitele prostupu tepla konstrukcí (již při kreslení mohou konstrukce obsahovat údaje pro energetické výpočty)
- vymezení prostorů a zón a jejich automatické přepočítání při změnách
(automatické vyhledání obrysu určeného zdmi a vertikálního ohraničení prostoru: podlaha-strop/tvar střechy)
- určení zón (ČSN EN 832, ČSN EN ISO 13790), kontrola zón ve 3D náhledu
- automatické vytvoření obálky na systémové hranici tvořenou vnějším povrchem konstrukcí ohraničujících zónu (zóny) v souladu s ČSN EN ISO 13789, ČSN EN ISO 13790
- a to vše bez zásahu do původní geometrie. ARCHLine.XP tedy poskytuje data nejen pro tvorbu závěrečných protokolů, ale také pro hodnocení projektu v jeho konstrukčním cyklu.
 
      

Priorita typu provozu zóny (např. Vytápěná/Nevytápěná) určuje vzájemnou souvztažnost při
určení systémové hranice


Dalším krokem je propojení s programy pro výpočty energetické náročnosti.
ARCHline.XP poskytuje propojení např. s programem Deksoft Energetika.
Pomocí programu je možné vytvořit:
- Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle 78/2013 Sb.
- Energetický certifikát a energetické hodnocení dle slovenské legislativy
- Výstupy pro energetické hodnocení k dotačnímu programu Nová zelená úsporám
- Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) dle normy ČSN 73 0540-2
- Výpočty pro certifikaci BREEAM - kredit ENE 01

Výpočty jsou realizovány dle norem: ČSN EN ISO 13790, ČSN EN ISO 13789, ČSN EN ISO 13370, ČSN EN 15316-3-1, TNI 73 0302, atd.Příklad
Pro lepši názornost si postup ukážeme na jednoduchém příkladu pro energetické posouzení k programu Zelená úsporám:
4659 - dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se stanovou střechou a neobytnou půdou
Od verze ARCHline.XP 2018 je k dispozici funkce Zateplování fasád, kterou můžeme pro tento účel využít.
Důležitou funkcí je však automatické vyhledání prostor pro výpočet a inteligentní vztah
konstrukce-podlaží.


   


V ukázkovém příkladu jsou uvedeny tři varianty pro výpočet:
1) požadovaných hodnot U [W/m2K] dle ČSN 73 0540 – 1. varianta zateplení
2) doporučených hodnot U [W/m2K] dle ČSN 73 0540 – 2. varianta zateplení
3) U dle ČSN 73 0540 potřebných pro splnění požadavků oblasti podpory A – 3. varianta zateplení.

I když při hodnocení úprav rodinného domu je možné zvětšení rozměrů obvodových konstrukcí po navrhovaném doplnění tepelně-izolačního souvrství zanedbat, můžete vedle stávajícího stavu, vytvořit i varianty úprav, a to v rámci jednoho souboru (projektu). Pro výpočet se jednoduše aktivuje požadované okno s danou variantou.
          


         

 
Výpočet NZÚ
PENB
Energetický štítek


          

 
Příklad plochy obvodových konstrukcí a objem budovy
Všimněte si zateplení ve spodní části zdi k základům, i tento prvek je součástí nástroje Zeď !. Řezy jsou bez jakékoliv úpravy, pouze hydroizolace je pro lepší názornost dokreslena čárkovanou čarou.
 
TNI 73 0329, TNI 73 0330
 
ARCHline.XP
 
 
 

   
Výpočet tepelné ztráty prostupem podle ČSN EN 12831-1
ARCHline.XP poskytuje také data podle ČSN EN 12831-1, vytváří se automaticky.   
Příklady obálky budovy
    
    


 

 
© ArchiSoft - Stavební software, srpen 2019