Přehled nejdůležitějších novinek a změn v nové verzi ARCHline.XP.  1. Novinky:

1.1. Rychlé zobrazení výkresů v náhledovém okně

Zobrazení náhledů výkresů je často potřebné, např. při otevírání výkresů projektu (při přípravě tiskové sestavy), nebo v dialogovém okně Vlastnosti projektu. Načítání pohledu velkého výkresu rapidně zpomalovalo práci. Tento problém je vyřešen v případě nových výkresů a opětovným uložením starých. Po uložení je výkres spojen s pohledovým obrázkem a jakmile kliknete na název výkresu je náhled okamžitě vykreslen. Názvy výkresů projektu jsou zobrazeny pouze je-li zaškrtnuto políčko Zobrazit, což také výrazně urychlí práci. Obrázek se zobrazí pouze když kliknete na název výkresu. 
Pozor však při opětovném uložení projektů vytvořených starší verzí, jeli stav výkresu nastaven jako "skrytý výkres" nevytvoří se pohledový obrázek. Proto doporučujeme nejdříve tyto výkresy "zviditelnit" a následně uložit. Po uložení je možné stav viditelnosti výkresu opět vypnout.

 

1.2. Zobrazení výkresů a obrázků na pracovní ploše ARCHline.XP pomocí Drag&Drop z průzkumníku Windows

Pomocí funkce Drag&Drop - uchop a vlož je možné otevřít a umístit bitmapové obrázky, soubory 3DS, DXF, DWG a samozřejmě i projekty a tiskové sestavy. Klikněte na požadovaný soubor v Průzkumníku Windows, podržte levé tlačítko myši stlačené a přetáhněte kurzor myši na pracovní plochu ARCHline.XP. Požadovaný soubor se automaticky otevře. Při otevírání rastrových obrázků můžete kurzorem myši určit i umístění na pracovní ploše a velikost obrázku.
 
1.3. Knihovny - nová knihovna JIKA 
Knihovna zdravotnické keramiky JIKA -LAUFEN CZ s.r.o.

    

1.4. Popisy a výkazy databázového charakteru 

Nová funkce pro popis 2D symbolů pomocí popisového odkazu. Všechny popsané prvky jsou přeneseny do MS-Excel pro další zpracování. 
Této funkce můžete použít i pro popis rostlin a stromů a vytvořit databázi spolu s parametry jako je název, počet, hustota atd.
Tato nová funkce je vytvořena pomocí makrojazyka, takže si ji můžete přetvořit k vytvoření vlastních databázových seznamů. 

Postup pro spojení s databází rostlin Plantus naleznete zde.
       
        
1.5. Offset - numerické a grafické zadání 
Funkce pro zadání offsetové vzdálenosti "ekvidistanty" umožní nové zadání směru a velikosti. Směr již není nutné zadávat kladnou nebo zápornou hodnotou vzdálenosti, ale stačí naznačit kurzorem myši směr a vzdálenosti zadat buď kurzorem myši (graficky) nebo z klávesnice (numericky).
1.6. Výkazy ve formátu RTF
Výkazy a výpisy prvků jsou rozšířeny o šablony tvořící dokumenty ve formátu RTF. Již nejste omezeni pouze na textový editor MS-Word, ale můžete použít libovolný editor, který umožní import RTF formátu.

1.7. Imoprt - Export DXF/DWG, DWG 2000
Výstupy ve formátech DXF/DWG jsou obohaceny o přesnější popis textů a kót, korektní přebírání křivek a elips. 

Při importu nyní můžete přebírat i tzv. bloky, které vám umožní lepší správu importovaného objektu. Seznam všech bloků se zobrazí v Návrhovém centru. Export je rozšířen i o formát DWG 2000.

Export ve formátu DXF/DWG je rozšířen o dialogové okno pro nastavení parametrů exportu:
 
I. Rozložit - export prvků v rozloženém stavu (na čary, lomené čáry, oblouky...) platný pro zdi, kóty, texty.
II. Napojení zdí - po rozložení zdí je možné definovat hladiny jednotlivých prvků zdi (čáry, šrafování, dveře, okna, kóty)
III. Měřítko - definuje měřítko výkresu. AutoCAD pracuje s importovanými výkresy v mm, v ARCHline.XP může být měřítko nastaveno např. na m, takže kóta na výkresu bude v metrech. Jenže v AutoCADu ta stejná kóta bude jak v metrech tak i v milimetrech (zapíše 1000krát hodnotu zadanou v ARCHline.XP). Tento problém je snadné vyřešit zadáním faktoru měřítka při exportu na 0,001.

 

2. Změny:

2.1. Všeobecné změny

- Změny počátku šrafování jsou nyní korektně uloženy 
- 2D zobrazení balustrád odpovídá nyní pohledu shora
- Krokve a latě krovu může být zobrazeny nezávisle na 3D modelu
- Nové seskupování objektů do tzv. "lokálních skupin", bez nutnosti ukládání a má platnost pouze v aktivní projektu
- Vylepšená správa projektu - optimalizováno automatické uložení a správa obrázků
- Vyšší rychlost při ukládání v síti (8-10x rychlejší)
- Výběr prvků je možný podle názvu Nastavení
- Rendering - optimalizována světlost a intenzita
- Při změnách nastavení velikosti renderovaného okna se hodnoty ukládají a při dalším spuštění ARCHline.XP si program tyto hodnoty pamatuje
- Při umístění objektů z Návrhového centra se ihned přebírají i materiálová nastavení
- Chyba při mazání poslední předlohy odstraněna
- Přemístění/Přemístění s kopií rozšířeno o povel ROTOTRANS, který spojuje příkazy přemístit a rotovat
- Řez - šrafuje implicitně pouze plochy řezu stavebních částí -> zrychlení vykreslení
- Otvory v deskách je možné kopírovat
- U objektů je nová možnost vypnout šrafování, jeli objekt umístěn jako sloup
 

2.2. Export & Import DXF/DWG

- Zvýšení kompatibility 
- Zlepšení exportu/importu textů a nastavení kót (značky, počátek textu, víceřádkový text...)
- Zlepšení zobrazení napojení zdí a rohů
- Korektní export křivek a elips do AutoCADu
- Při importu souborů můžete vložené bloky umístit do dočasné knihovny bloků, pro zlepšení přehlednosti

 

2.3. Nástroj Zeď

- Optimalizována modifikace jednovrstvé zdi - priorita a název vrstvy je možná libovolně měnit
- Volba "Šrafování - Vyplnit barvou" je nyní přebírána i v tiskové sestavě
- napojení zdí T a L je možné i pomocí nástrojů a
 

2.4. Knihovny

- Oprava objektů Krokev a Pozednice
 

2.5. Správa hladin

- Korigováno přiřazení hladin u Sloupů/Překladů
- Uzamčené hladiny jsou při odemknutí automaticky zviditelněny
 

2.6. Kótování

- Korektní zobrazení kót oken/dveří podle norem DIN a SIA 0.5
- kótování dveří a oken je doplněno o volbu Výška plus parapet pro připojení výšky parapetu ke kótě. Toto nastavení je důležité, když zeď pod oknem je odstraněna a nahrazena okenní strukturou
- Korektní zobrazení výškové kóty v řezu i v půdoryse ±0.00
- Výškové kótování doplněno o záporné hodnoty, možnost modifikace již umístěné značky
 

2.7. Zborcené plochy

Zcela nově byl přepracován algoritmus výpočtu funkce zborcených ploch, který nyní umožní precizní zobrazení textur.
Klikni pro zvětšení obrázku


2.8 Pohledový model OpenGL, animace
Výrazné zlepšení přináší zobrazení modelu v pohledovém okně OpenGL, kde nastavení kamery a pozorovatele se interaktivně přenáší z pohybu kurzoru v dialogovém okně Nastavení perspektivy. Na pozadí okna OpenGL může být i fotografie. V samotném okně pak můžete použít pohyb kurzoru myši pro průlety či oblety a otáčení kolečkem myši pro přiblížení či oddálení modelu. Kliknutím pravým tlačítkem myši můžete modifikovat objekty stejně jako v ostatních pohledových oknech. Další možností je automatické přebírání vybraných textur pomocí drag & drop z knihovny v návrhovém centru. Kliknutím na ikonu renderingu obdržíte ihned vyrenderovaný model. Zadávání animací je vylepšeno o náhledové okno s časovou osou. Zde můžete nastavit časovou osu, počet kroků animace, přesně nastavit pozici pozorovatele a cílového bodu a samozřejmě i animaci spustit.

2.9 Automatické kótování, rozpoznání místností, informace, tabulky a výkazy
K pohodlí uživatele plnou mírou přispěje automatické rozdělení kóty při zadání nové příčky. Jestliže rozdělíte místnost novou příčkou dojde i k automatickému rozpoznání nových místností. Tyto místnosti jsou od sebe barevně rozlišeny a je zobrazen popis místností. Všechny popisky jsou plně editovatelné. 

Můžete přidávat i výpočtové parametry např. odečíst plochu sloupů větších než je povolená mez, plochu schodiště pod určitou výškou atd. Program automaticky vytvoří tabulku místnosti a případné výkazy místností či obytné plochy. 
 
2.10 Generátor schodišť a balustrád
Zadávání balustrád obdrželo parametrické dialogové okno s možností definice sloupků a profilů madla. Vše je graficky interpretováno v pohledovém okénku. Mezi nové parametry patří např. definice usazení vzhledem ke sklonu schodiště 
a madla, orientace profilu madla vzhledem k jeho trajektorii, barva a materiály jednotlivých součástí balustrády. Pro detailní zpracování všech součástí balustrády (počet sloupků, kopírování sloupků, posun sloupků, tvar madla, modifikace sklonu ...) a jejich okótování si můžete nechat vygenerovat editační rozvinutý řez schodiště. Tento nástroj můžete také použít pro tvorbu různých typů balkónových zábradlí nebo okrasných plotů.© ArchiSoft - Stavební software 2003