Dovolte nám, abychom Vám představili nejnovější verzi
ARCHline.XP® 2008.

Animace nových funkcí můžete zhlédnout zde.


V ARCHline.XP® 2008 se nyní vše točí kolem parametrického informačního modelu. Ten je díky nové liště - Správci atributů, pod permanentní kontrolou, jak vizuální, tak hodnotovou. Vytvářený model je interaktivně modifikován, což vede k podstatnému navýšení rychlosti návrhu projektu.
Další nový prvek ARCHline.XP® 2008 - OLE, představuje zlepšení kompatibility s ostatními programy MS Windows. Objektová výměna dat tak doplňuje výměnu dat pomocí exportu a importu.
Ostatní nové funkce ARCHline.XP® 2008 vám pomohou s vlastní tvorbou a vizualizací modelu.


 
Vylepšení uživatelského prostředí

ARCHline.XP® 2008 přináší uživateli nový ovládací nástroj v pracovním prostředí programu, který vám velmi usnadní kontrolu a modifikaci parametrů libovolných prvků - Správce atributů.
Tento správce se zobrazí jako ukotvitelný panel se seznamem parametrů, jakmile vyberete požadovaný prvek. Zobrazené parametry umožní také modifikovat. Pro změnu parametrů nemusíte tedy vyvolávat dialogová okna a hledat příslušný parametr. Vše máte nyní k dispozici jedním kliknutím myši. Vybraný prvek převezme změnu parametru ihned po zadání nové hodnoty. Tato interaktivní modifikace je velkým pomocníkem při projekční činnosti - úspora času je enormní. Vyberete prvek, měníte parametry a ihned kontrolujete vliv těchto změn.
Modifikace můžete také provádět současně pro několik vypraných prvků. Vybrané prvky však nemusí být ze stejné kategorie (např. zdi, okna, sloupy...). To platí v případě, když si přejete změnit jejich společný parametr - např. barvu obrysové čáry, položku pro cenovou kalkulaci atd. V tomto případě se ve Správci atributů zobrazí pouze parametry, které jsou těmto prvků společné.
Správce atributů nepracuje jen s prvky vybranými v půdorysném okně, ale také s prvky ve 3D! Zde je důkaz opravdové provázanosti 2D <-> 3D.
Ve Správci atributů existuje i nápověda. To je další důležitá vlastnost, hlavně pro nové uživatele. Jakmile umístíte kurzor nad políčko parametru, zobrazí se ve spodní části správce text, vysvětlující použití tohoto parametru.
Správce atributů je sloučen v jedné liště s Návrhovým centrem a Pracovními nástroji. Vedle lokálních nabídek, lokálních ikon a ovládacích značek je Správce atributů dalším významným nástrojem pro snadné a především rychlé projektování.


 


Kompatibilita souborů SketchUp
ARCHline.XP® 2008 umí načítat také prostorové modely vytvořené v programu SketchUp.
Tento jednoduchý 3D modelovací program je mezi architekty a designéry velmi oblíbený.
Přínosem pro uživatele ARCHline.XP je však možnost doplnit své projekty o 3D objekty vytvořené programem SketchUp, které naleznete na internetu v rozsáhlé a volně přístupné knihovně Google 3D Warehouse. Knihovna obsahuje tisíce objektů a každý den přibývají další. 

 


Import 2D DWG -> 3D
Importovaný 2D výkres (DWG, DXF nebo ASC) je možné umístit na vybranou rovinu ve 3D okně.
Model může být vytvořen na základě polohování na speciální body 2D výkresu, přímo ve 3D okně.Použitím speciálních bodů výkresu můžete vytvářet model ve 3D pomocí architektonických nástrojů. Současně se samozřejmě vytváří půdorysný výkres ve 2D okně.
Přepnutím vektorového 3D okna (Výkres) na OpenGL 3D okno (Obrázek) je možné modelem snadno otáčet
 
 

Řez
Tvorba řezů je jednou z nejdůležitějších funkcí architektonicko-stavebního software. Řez je vytvořen z modelu budovy jako nový výkres a je s tímto modelem propojen. Řez se vytvoří v novém 3D okně, kolmo na rovinu řezu. Z modelu může být vytvářen libovolný počet řezů. Řez dynamicky sleduje změny vytvořené v modelu.

V ARCHline.XP® 2008 je možné z výkresu dynamického řezu vytvořit tyto různé druhy řezů
   - standardní stavební dynamický řez
   - stupňovitý řez v 3D okně řezu
   - oříznutí modelu
   - dynamická rovina řezu

V pohledu řezu můžete vybrat každý prvek a získat tak přístup k architektonickým prvkům. Prvky můžete modifikovat, transformovat a editovat v řezu stejně jako v půdorysném výkrese nebo v jiném pohledu.

Ovládací a úchopové značky řezu:
přemístění, rotace a zrcadlení čáry řezu pomocí ovládacích značek čáry řezu v půdoryse automaticky sleduje okno řezu.
 
 
 
Šambrány
Tato nová funkce doplňuje parametry otvorových prvků. Jedná se o parametrickou tvorbu profilovaných nebo rámových šambrán. Šambrána může být vedena po celém obvodu otvorového prvku nebo může být bez spodní části. Spodní část se automaticky odstraní v případě okna s podokenní římsou nebo jedná-li se o dveře. Šambrána sleduje sklon a tvar zdi - může být použita i u zaoblených a šikmých zdí. Tento prvek vhodně doplňuje funkce ARCHline.XP pro tvorbu okrasných fasádních prvků (římsy, lišty, dekorace...). Šambrány jsou důležitou funkcí a to nejen pro rekonstrukce.
 
  

 

Střechy - středová vaznice, vrcholová vaznice, kleštiny
V ARCHline.XP® 2008 byl rozšířen také generátor krovů.
Pro vaznicové soustavy naleznete nové parametry při zadávání vaznic. K pozednici přibyly středová a vrcholová vaznice, jako volitelný parametr. I tyto vaznice mohou mít pravoúhelníkový nebo profilovaný průřez. Další rozšíření parametrů bylo provedeno pro generování vyztužené vazby. Zde je možné zvolit i kleštiny.
Důležité však je, že i nové prvky navrženého krovu, sledují dodatečné změny návrhu střechy (sklony rovin, přemístění rovin, přidání vikýře atd.). Takže, když si necháte generátorem navrhnout krov, tak při změně dispozice střechy, jej nemusíte vytvářet znovu. Po úpravě střechy se prvky krovu automaticky přepočítají a přizpůsobí se jejich pozice.

       

 

Schodiště, Balustrády
Generátor zábradlí, balustrád a oplocení byl doplněn o další parametry. V uzlových bodech trasy těchto opěrných prvků, se může vytvořit jiný typ sloupku ihned při automatickém generování. Sloupek může být z knihovny objektů nebo profilů.
Zábradlí a balustrády mohou být nyní spojeny se schodištěm jako volitelný parametr. To znamená, že při tvorbě schodiště se automaticky vytvoří také balustráda, která kopíruje jeho tvar, který v ARCHline.XP® 2008 samozřejmě může být libovolný.
 
               
 
 
Detailní pohled, stavební modulový systém
Pro návrhy opakujících se dispozic např. kancelářských nebo bytových prostor, se pro kreslení často používá předdefinovaných modulů (výkresové části, detailní pohledy).
Například potřebujeme použit předdefinovanou koupelnu v různých podlažích.

Tento požadavek splní nová funkce Detailní pohled.

Pomocí této funkce uložíme vybranou část z půdorysného výkresu na aktivním podlaží a umístíme jej do vybrané knihovny detailů. Později můžete umístit tento detail jako modul z knihovny do půdorysného výkresu.

Takto umístěný detailní výkres je skupina. Aktivací skupiny můžete modifikovat její prvky, tedy i její architektonické prvky.

Vzhledem k tomu, že tento detail v sobě obsahuje i architektonické prvky (např. zdi, okna, dveře, stropy, objekty, obklady...) je možné z něj vytvářet 3D pohledy - proto tedy detailní pohled. 

Správce terénu
Nové dialogové okno pro sumarizaci parametrů, výškových hodnot a výkopových prací všech souvztažných jednotek terénu:
zóny, plošiny a cesty.

Naleznete zde také parametr pro modifikaci materiálů zón, cest a plošin.
 
 

 

 


Klávesové zkratky a uživatelské palety
K urychlení práce na projektu jistě náleží používání klávesových zkratek a uživatelských palet. Editace klávesových zkratek a palet nástrojů je v nové verzi sloučena do jednoho dialogového okna. Zde naleznete nové způsoby pro tvorbu a zadávání těchto funkcí.
 
 
 
 
 

 

 


Další vylepšení
Jako doplněk k novým rysům ARCHline.XP® 2008 bylo přidáno několik vylepšení:
 • Zeď: v půdorysu může být zobrazena osa hlavní vrstvy zdi.
 • Zeď: X napojení - nová volba pro spojení zdí.
 • Otvorové prvky: odstraněna dělící čára při umístění otvorových prvků na zdi vedle sebe:
 •      

   
 • Otvorové prvky: nové knihovny - okna se žaluziemi, okna s okenicemi, orientální zasouvací dveře, nové prosklené dveře:
               

                

   

 • Prosklení zdi: příčníky prosklení mají rovněž nastavitelné parametry.
 • Kótování: nová volba - vypnutí asociativity u kót.
 • Text: nový parametr - vzdálenost obrysu rámečku od textu.
 • Legenda místností: automatická aktualizace tabulek legend místností.
 • Řez: nová knihovna symbolů a značek řezu.
 • Nový nástroj: revizní hranice - pro vyznačení změn v projektu.
 • DXF/DWG: ARCHline.XP® 2008 používá nejnovější knihovny DWGdirect 2.2 pro čtení, zobrazení a zápis souborů DWG 2007.
 • Instalace plně podporuje operační systém Microsoft Windows Vista.

 
 

© ArchiSoft - Stavební software 2008