Šikmá zeď, Skleněné fasády
Šikmé zdi byly do programu zakomponovány na základě architektonických požadavků pro účely snadného modelování prosklených fasád se zajímavými různě skloněnými tvary. Sklon se tak stal dalším parametrem v dialogovém okně modifikace zdi. Šikmá zeď samozřejmě také zohledňuje normované kreslení - v půdoryse je zobrazená svým horizontálním řezem ve výšce 1m.
Úhel sklonu může být zadán v jak kladném směru tak i záporném. I u takto šikmých zdí je možné dále upravovat jejich tvar - profilovat je. Na takto upravenou zeď můžete umístit jakýkoliv otvorový prvek, včetně uživatelských.Je samozřejmostí, že tyto prvky přebírají sklon zdi a sledují její tvar. Což je právě vhodné pro návrh prosklených fasád.
 


 
Prosklená zeď
ARCHline.XP® 2006 podporuje návrh prosklených zdí. Hlavní rysy prosklené zdi jsou:
 • Okno se může prodloužit až ke koncům zdi.
 • Dělení je možné tvořit ve směrech X a Y určením buď počtu dělení nebo
 • Rozměry skleněné tabule v horizontálním a vertikálním směru.
 • Je možné také definovat nerovnoměrné dělení.
 • Software rozpozná zadání dělení a opakuje hodnoty až do konce zdi. Například jestliže si přejete změnit 10 dlouhou zeď na prosklenou stačí zadat první dvě hodnoty opakovaného dělení: 1m a 2m. Software rozpozná dělení a vytvoří dělení pomocí těchto dvou hodnot, v tomto pořadí až do konce zdi.
 • Na stranách okna je možné vypnout orámování takže můžete vidět pouze hrany skleněné tabule.

  
 


Google TM Earth


ARCHline.XP 2006 ve verzi Patch2 dokáže živě komunikovat se satelitními snímky Google™ Earth pomocí nového pluginu. 
Představte si Vaši budovu umístěnou ve skutečném prostředí. Jak asi dopadají stíny ráno a odpoledne?
Stáhněte si satelitní snímky z volné verze Google™ Earth a přetáhněte je jedním kliknutím do ARCHline.XP 2006. Umístěte svůj 3D model do tohoto snímku a prozkoumejte svůj návrh ve skutečném prostředí.

Další možností je převedení modelu do Google™ Earth, opět pouze jedním kliknutím, a vyzkoušet si větší rozsah působení vašeho návrhu např. při urbanistických studiích. Vytvořte své prezentace nebo pohled na studii budovy v novém skutečném pohledu!
 
 
Zeď podél křivky
Další architektonický prvek, který může být užitečný i u návrhu fasád.
 
 

Prostorový text
Další architektonický prvek, který může být užitečný i u návrhu fasád, je prostorový text.

Jedná se o nový nástroj pro snadné umístění a modifikaci 3D písma na 3D plochách. I po umístění do prostoru je možné měnit nejen samotný text, ale i atributy písma (font, výška/šířka, řez atd...)
 
 
Tvorba stropů se skladbou včetně nosníků
Zcela novým parametrem pro zadávání skladby stropů je možnost definice nosníků. Nosníky můžete zadat prostým zadáním šířky/výšky (trámový strop) nebo výběrem profilu nosníku z knihovny profilů, včetně uživatelsky definovaných (POT, HF, RECTOR, I+keramické patky ... ). Nosníky se zobrazí ve zvolené vrstvě skladby stropu a mohou mít i rozdílnou výškovou úroveň než má tato vrstva. Díky možnosti výběru vrstvy skladby pro zobrazení stropu na půdorysném výkrese (každá vrstva skladby může mít jiný půdorysný tvar) je možné určit i jinou délku nosníků než má zobrazená vrstva stropu. Nosníky mohou být zobrazeny jak v půdoryse tak i v prostoru. Takto definované nosníky sledují zadaný směr a je možné vytvářet prostorové řezy celou skladbou stropu.
 
    

Šikmá deska
Úhel šikmé desky je možné modifikovat v dialogovém okně atributů Deska.
 
 
Porovnávání výkresů
V průběhu projektování, převážně v případech rekonstrukcí, je často požadováno zobrazení stávajícího stavu a návrhu adaptace na jednom výkrese. Někdy je zase zapotřebí porovnat předchozí návrh s novou variantou a odlišit rozdíly.

Tato nová funkce vytvoří komparační výkres, kde můžete snadno vysledovat změny, které jsou rozlišeny barevně, např. bouraná zeď, posunuté okno...
Porovnávat můžete jak 2D půdorysné plány tak 3D pohledy. Výkres, který vznikne touto funkcí je vždy 2D vektorový výkres. Zobrazí se v novém okně, takže neovlivní výkresy, které porovnáváte.
Stávající stav
Nový stav
Porovnání výkresů - komparační výkres


Přímý tisk do PDF
uboru PDF přímou součástí programu. Není nutné instalovat a používat tiskový ovladač PDF, který pracoval jako virtuální tiskárna.
V nové verzi můžete nyní také vytvářet šablony pro tvorbu tiskových sestav..

 
3DS import – eliminace trojúhelníkových hran
V ARCHline.XP® 2005, objekty 3D Studio (3DS) vytvořené objemovým modelářem jsou zobrazeny jako spojení trojúhelníkových ploch.
V ARCHline.XP® 2006 program eliminuje společné postraní hrany přilehlých trojúhelníků shodnými směrovými vektory. Výsledkem je, že pohled na objekt není rozdělen rušivými čarami.

 
AutoCAD 2004, 2005, 2006 dxf/dwg import
ARCHline.XP® 2006 může spravovat import souborů AutoCAD dxf/dwg vytvořených i ve verzích AutoCAD 2004, 2005 nebo 2006.

Při importu výkresů ve formátech DXF/DWG můžete zvolit z následujících nastavení. Pomocí těchto nastavení můžete zobrazit importovaný výkres správně a rychle.

Vypnout tvorbu vzrůstajícího šrafování
Import vzrůstajícího šrafování může zpomalit zobrazení importovaných výkresů v ARCHline.XP® 2006. Aby jste se vyhnuli tomuto problému je možné zobrazit všechny vzrůstající šrafování jako plné šrafování.

Rozložit kótování
Pomocí této volby můžete načíst kótování rozložené do základních prvků, takže budou spravovány jako základní prvky výkresu namísto skutečných kót. Výhodou je zobrazení shodné jako v AutoCADu. Nevýhodou je však ztráta kótovacích vlastností

Rozložit kótování s uživatelskými šipkami
Zobrazení kótování pomocí uživatelský definovaných šipek v ARCHline.XP® 2006 není shodné s originálním výkresem AutoCADu. To je důvod proč máte možnost rozložit toto kótování do základních prvků.

Umístit prvky bloku do hladiny bloku
V AutoCADu jsou prvky bloku zobrazeny pomocí vlastností hladiny, které blok náleží, nezávisle na vlastnostech hladin náležícím jednotlivým prvkům
 
Použít nastavení tloušťky čar
Ve výkresech AutoCADu můžete také použít nastavení tloušťky čar. Import souboru může převzít toto nastavení.

Přiřazení typu čáry, fontu textu a kótovací šipky
Můžete vytvořit přiřazení AutoCAD - ARCHline.XP® 2006 pro speciální typy čar, fonty (true type fonty, které nemáte nainstalovány na svém počítači) a kótovací šipky. Přiřazení je uloženu a můžete je použít i později.

AutoCAD šrafovací styl
V případě importu výkresů v AutoCAD formátu, je implicitně rozpoznáno šrafování AutoCADu a spravováno rozdílně od stylu šrafování ARCHline.XP. 
ARCHline šrafovací styl
AutoCAD šrafovací styl


Jednoduché zaměření - směrová triangulace
Tato nová jednoduchá metoda pro snadné a rychlé zaměření nepravidelných tvarů místností stávajícího stavu samozřejmě není tak komplexní jako modul pro zaměřování ve verzi ARCHline.XP Professional. Narozdíl od profesionálního modulu, kde zaměřujete vnitřky místností, které skládáte k sobě a tím vznikají zdi nepravidelných tvarů, v této funkci pracujete přímo se zdmi.

Úhel, který svírají sousední zdi, je vypočítán pomocí zadané délky protilehlé strany trojúhelníku (b), neboť strany (a) které svírají daný úhel, jsou pro tuto úlohu dané, a jsou vždy jeden metr. Tuto funkci můžete použít i pro jiné konstrukční úkoly, nejen pro napojení zdí.


Pomocí této nové funkce je možné velmi rychle zaměřit a vynést stávající stav, který je zobrazen na spodním obrázku.

 

Tvary ukazatele

Ukazatele při grafickém zadání

Ukazatele grafického zadání zobrazují následující hodnoty:

- Délku
- Relativní souřadnice X a Y
- Úhel

Pomocí grafických ukazatelů můžete zadávat následující hodnoty:

- Délku:
Můžete zadat hodnotu délky. Směr bude nastaven podle přednastaveného směru.

- Relativní souřadnice:
Můžete zadat jejich hodnoty zadáním dvou čísel oddělených mezerou.
Polohovat kurzor směrovým úhlem
V dialogovém okně Soubor – Preference – Základní – Rastr je možné volbu Polohovat ve směru využít také pro krokování směrového úhlu.
Pomocí této volby bude kurzor rotovat pouze po zadaných krocích. Tato volba může být užitečná, když vytváříte nový prvek například zeď, nebo když prvkem otáčíte. Například nastavení úhlu 5° znamená, že rotace zdi může být pouze po skocích 5°:


 
Kótování dveří a oken
Modifikací hodnot kóty otvorových prvků můžete rychle modifikovat hlavní parametry těchto prvků. Takže je možné pomocí změny hodnoty kóty změnit výšku a šířku otvoru nebo výšku parapetu.

 
Objekty: rychlé zadávání parametrů pomocí lokálních ikon
Parametry objektů můžete specifikovat v dialogovém okně atributů. Tato metoda je ovšem pomalá, když je zapotřebí modifikovat více objektů různých typů, proto se v nové verzi objevilo zadávání parametrů přes lokální ikony. Změnu hodnot je tedy možné uskutečnit pouhým kliknutím.
 
Průvodce importu terénu
Pro tvorbu terénu je možné načíst data ze souborů ve formátu AutoCAD dxf/dwg nebo souborů, které obsahují popis terénních bodů (výškopis/polohopis). Tyto data jsou uloženy většinou v textových souborech, v souborech MS-Excel nebo v databázových souborech. Data terénních bodů z geodetického zaměření jsou často uložena v souborech s koncovkou DAT. V těchto případech jsou terénní body definovány svými souřadnicemi X, Y a Z. Mimo tyto hodnoty soubory často obsahují číslování bodů a poznámky.
Data terénních bodů můžete načíst:
 • Textových souborů (*.txt; *.csv; *.dat),
 • Excel sešitů (*.xls),
 • Databází (*.mdb; *.dbf; *.db)

 

ARCHline.XP 2006 umožní uživateli načíst tyto soubory pomocí univerzálního průvodce, který dokáže rozlišit jednotlivá data a přiřadit jim správné veličiny a jednotky. Průvodce vám nabídne také nastavení zanesení hodnot výškových bodů terénu a jejich číslování.
 
Automatické vrstevnice
Nyní můžete pomocí nové funkce vyřešit úlohu, kdy je zapotřebí rozlišit jednotlivé vrstevnice podle výšek, které zobrazují. Například, je-li vzdálenost mezi vrstevnicemi 1m, můžete zobrazit každou pátou zeleně/čerchovaně a každou desátou červeně/čárkovaně.
Pro vykreslení vrstevnic můžete definovat jejich výškové rozlišení pomocí typu, barvy, hladiny a tloušťky čáry.
 
RPC objekty a kulisy ve fotorealistickém zobrazení

RPC objekty
RPC je zkratka Rich Photorealistic Content, termínu použitého pro popis software a přidružený obsah s vítězně ohodnocenou technologií ArchVision Image-Based Rendering (IBR) – rendering s podporou obrázků. (RPC je také koncovka pro soubor obsahující obrázky.) Toto řešení se stalo preferovanou metodou pro začlenění složitých objektů do prostorového grafického prostředí. RPC technologie používá pro vytvoření iluze prostoru obrázky s vysokou kvalitou dat kombinovanou s minimální polygonovou geometrií. Spojením zobrazení obrazových dat a závislosti pohybu kamery uvnitř scény je docíleno skutečné reprodukce zobrazení prostorových objektů bez nutnosti konstrukce složitého geometrického modelu. Při výpočtu renderingu, RPC plug-in počítá pohledový úhel RPC objektu ve vztahu k virtuální kameře. Odpovídající obrázky jsou sloučeny, takže vytvoří iluzi, že celý prostorový objekt je skutečně ve scéně.
Na rozdíl od kulis, tyto objekty obsahují dvě obrazové roviny kolmé na sebe. Což umožní zobrazit různé obrázky v závislosti na jejich rotačním úhlu. Takto je možné vytvořit iluzi kompletního 3D objektu na renderovaných obrázcích nebo na animaci.

Na renderovaných obrázcích níže můžete vidět stejný objekt muže na stejném místě, v pohledu ze zadu a z boku, tedy v závislosti úhlu pohledu
 


Rychlá definice kulisy
Kulisy činí program vhodný pro přidání rostlin, lidí a aut do prostorového modelu bez zpomalení zobrazení, ale pro poskytnutí fotorealistického pohledu. Pro tvorbu takovýchto kulis potřebujeme fotografii objektů. Z těchto fotografií je pak možné vytvořit kulisu velmi rychle, takže můžete snadno rozšířit svoji knihovnu objektů. Na rozdíl od RPC objektů, kulisy nemají prostorový efekt, obsahují pouze jednu rovinu s nulovou tloušťkou. Mají stejné zobrazení pro všechny úhly pohledu. Ovšem pro většinu případů se hodí velmi dobře.

Pro rychlou definici kulisy je nyní zapotřebí provést pouze následující kroky:
 • Obrázek musí být ve formátu BMP (můžete jej zkonvertovat pomocí interního Image editoru).
 • Ořízněte obrázek pomocí obdélníku, tak aby obsahoval pouze důležité partie objektu.
  Referenční bod bude levý spodní roh tohoto obrázku.
 • Změňte barvu pozadí obrázku na bílou barvu.
 • Definujte kulisu výběrem obrázku a zadáním skutečné výšky.

OpenGL 3D okno i jako konstrukční okno
Okno OpenGL opustilo skromný význam zobrazovače prostorového modelu
a stalo se plnohodnotným konstrukčním nástrojem.

Na úvod by bylo možná vhodné vysvětlit, co se vlastně za pojmem OpenGL (Open Graphics Library) skrývá. Jedná se o technologii specifikující multiplatformní rozhraní pro zobrazení prostorového modelu v reálném čase, včetně různých průletů a obletů realizovanými například pohybem myši. Mimo prostého zobrazení je možné model také modifikovat a měnit jeho materiálové textury.
OpenGL je dnes již průmyslový standard, který našel své uplatnění při tvorbě CAD programů, počítačových her, aplikací virtuální reality, vědeckotechnické vizualizace apod.
Výhodou aplikací s podporou OpenGL je přímá komunikace se specializovaným grafickým procesorem (GPU) na grafické kartě. Tato tzv. hardwarová akcelerace totiž rapidně zvýší rychlost překreslení 3D modelu na obrazovce a tím také podstatně urychlí návrhový proces v ARCHline.XP, včetně tvorby prezentací.
Zobrazení bez specializované grafické karty s podporou OpenGL je také možné, ale bude nesrovnatelně pomalejší, neboť komunikace je omezena pouze na samotný procesor počítače a ten se musí starat i o ostatní procesy.

V 3D okně OpenGL nové verze ARCHline.XP můžete nyní:

- vykonávat konstrukční příkazy pro tvorbu modelu
(provázanost s půdorysem je samozřejmostí)
- vyvolávat modifikační a editační příkazy
- modifikovat materiálové textury modelu
- požívat transformační příkazy (posun, kopírování, rotace ...)
- zobrazit drátěný model
- zobrazit model bez neviditelných hran
- zobrazit barevný model
- zobrazit model s materiálovými texturami
- zobrazit stínovaný model nebo vyvolat analýzu stínů v reálném čase
- natáčet model pomocí rotačních elips
- přemístit model pomocí tlačítek a kolečka myši
- nastavit klíčová místa (pohledy) animace na časové ose
- zobrazit animaci s průlety a oblety
- tisknout obsah OpenGL okna
- ukládat obsah OpenGL okna jako bitmapový obrázek
- umístit obsah OpenGL okna na tiskovou sestavu


Prostorových oken OpenGL můžete mít otevřených na pracovní ploše i několik. Každé z nich může představovat nejen jiný pohled na model (nárys, perspektivu, … ), ale i jiný typ zobrazení (barevný model, bez neviditelných hran včetně stínů ...). Samozřejmě změny provedené v jednom okně se promítnou do všech oken, včetně 2D okna.

   Zrychlení projektování ve 3D
Ve stavové řádce naleznete nový přepínač, kterým můžete zajistit pohyb 3D objektů pomocí jejich vkládacích bodů po pracovní rovině. Tato funkce usnadní projektování ve 3D, když si například přejte pohybovat objektem na zvolené pracovní rovině. V tomto případě pohybujete vkládacím bodem objektu promítnutým na pracovní rovině. Tímto způsobem si objekt uchová svou výškovou úroveň.

Pracovní rovina může být aktivována na daném podlaží. Zdi, desky, sloupy a překlady, které jsou vytvářeny ve 3D, jsou vázány na podlaží. Prvky si zachovávají vlastnosti, který byly nastaveny v dialogovém okně atributů; například zdi dodržují svoji výšku ve vztahu k podlaží.
Dveře/okna jsou umístěny na zvolenou rovinu zdi; objekty jsou umístěny na zvolenou 3D rovinu. V těchto případech je pracovní rovina automaticky přemístěna na zvolenou rovinu. Pohyb objekty je možné realizovat pohybem jejich vkládacího bodu, po pracovní rovině. Požadované umístění pracovní roviny provedete pomocí příkazů pro přemístění pracovní roviny.

 
Zarovnání dveří a oken ve 3D
Můžete zarovnat okna a dveře na stejné fasádě, ale v rozdílných podlažích, přímo ve 3D okně.
Tento příkaz je například velmi užitečný, když vkládáte dveře/okna pomocí funkce drag&drop na fasádě budovy ve 3D okně. Někdy je svízel přesně určit umístění otvorových prvků na každém podlaží. V tomto případě je postačující definovat správné umístění otvorových prvků v jednom podlaží, a následně můžete snadno zarovnat podle nich otvorové prvky v dalších podlažích.
 


Nastavení oblačnosti u renderingu
Při tvorbě fotorealistických obrázků (renderingu) můžete
v nové verzi nastavit pro pozadí mimo jednotlivých barev, barevných přechodů dvou barev, či bitmapových obrázků, také některé druhy oblačnosti.
Nastavení se skládá z určení hustoty oblačnosti od nevýrazných mráčků po silně zataženou oblohu. Barvu oblohy s mraky je možné taky měnit. .


Vzorkovník RAL barev
Je velmi běžné, že v prodejnách barev jsou barvy prezentovány pomocí vzorkovníku RAL. ARCHline.XP® 2006, mimo Sikkens a Pantone barev, nabízí nyní také vzorkovník RAL kódů.

 
Průhledné šrafování, plné šrafování

Průhledné šrafování
- průhledné barvy
Pomocí ploch vybarvených průhlednými barvami můžete například rozlišit potřebné části na naskenovaném situačním plánu. Pomocí průhledných barev je totiž zobrazena i kresba pod touto plochou.Plné šrafování
V předchozím příkladě bylo šrafování definováno také jako plné šrafování.
Pro plnobarevnou výplň již nemusíte zadávat nulový parametr sloupce/řádky, ale stačí zvolit volbu Plné.

 
Skupinová práce
Nová verze ARCHline.XP podporuje tzv. skupinovou práci. To znamená, že projektanti různých odborností a profesí mohou pracovat na stejném projektu současně. Projekt má svého vlastníka, který přiřadí autorská práva pro různé části projektu. Pouze projektant s patřičnými právy a samozřejmě také vlastník, může tuto část projektu zpracovávat. Ostatní členové pracovní skupiny si mohou tyto změny načíst a prohlednout si je, ovšem nemohou je nijak modifikovat.
Tato metoda je vhodná nejen pro velké projekční ateliéry, ale také pro menší firmy nebo samostatné projektanty, neboť můžete pracovat i bez připojení na síť tzv. off-line a vaše práce se převezme do souboru skupinového projektu až po vašem souhlasu. Takto můžete zahrnout do své pracovní skupiny i interiérového návrháře nebo zahradního architekta.

 
Skloněné objekty
V nové verzi je možné umístit 3D objekty na skloněný povrch. Což může být užitečné v případech, kdy je nutné umístit objekty na skloněnou desku, rampu nebo do terénu.
Pro tyto účely jsou v dialogovém okně dva parametry pro zadání úhlů natočení v osách X a Y. Někdy ovšem může být nastavení těchto úhlů složité, proto v ARCHline.XP naleznete i volbu pro automatické převzetí úhlů natočení, graficky, zvolením roviny přímo ve 3D okně.

 
Legenda místností
Legenda místností se stala nejobdivovanějším nástrojem o to nejen u uživatelů ARCHline.XP. Tento komplexní nástroj pro správu prostoru, dokončovacích prací a ocenění jednotlivých místností budovy, který automaticky reaguje na všechny změny v projektu, byl doplněn o další řadu pomůcek.
 
Vybarvení plochy místností
Jednou z nich je nástroj pro rozlišení velikosti ploch pomocí barev. Program automaticky vyhledá a barevně označí plochy místností podle nastavených limitů. I takto přiřazené barevné rozlišení je však možné dále editovat..

Tabulka účelu místností
Další užitečnou pomůckou je nastavení pořadí a názvů jednotlivých sloupců tabulky účelu místností. Samozřejmě i pro takto vytvořené tabulky zůstává nadále možnost výměny dat přes schránku Windows například do tabulek v MS Excel nebo do textových editorů.

Nový příkaz - Vložit poznámku
Na výkres je možné umístit poznámky ve žlutém rámečku. Tyto poznámky jsou pouze informační a nejsou tisknuty.

Nové dveře v knihovně
Do knihovny dveří přibyly další skleněné dveře.

 
Z českých luhů a hájů
Pro zastánce starých norem (ČSN) byly upraveny některé prvky programu. Každý si může vybrat zda projektovat podle starých nebo nových norem (ČSN EN ISO 7519).


dveře bez prahu /s prahem

Krokve se vykreslují čarou v půdoryse automaticky (není třeba měnit parametr atributů krokve), kleštiny byly napraveny podle ČSN (tučný obrys plochy řezu), přidána nová kleština se změnou sklonu pouze na jedné straně.
Šipka výstupní čáry ramene doléhá k mezipodestě. (končila u čáry řezu - normy Itálie, Maďarska..)
 

 
 

© ArchiSoft - Stavební software 2006